ĐƠN VỊ:....................
BỘ PHẬN:................                                             
Mẫu số 02 - VT- kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

PHIẾU XUẤT KHO

                                                                                             Ngày.....tháng.....năm .......                                                         Nợ ..........................
                                                                                            Số: ....................................                                                         Có ..........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)............................................................................................................

- Lý do xuất kho: ..........................................................................................................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ..............................................................................................................................

S

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

 

Đơn

Số lượng

 

 

T

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

sản phẩm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):....................................................................................................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:.......................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                         Ngày .... tháng ....năm...

NGƯỜI LẬP PHIẾU
 
(Ký, họ tên)NGƯỜI NHẬN HÀNG 
 
(Ký, họ tên)     

 

 THỦ KHO 
 
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
(Ký, họ tên)
GIÁM ĐỐC
 
(Ký, họ tên) 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.