Mẫu số:  03-2/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

PHỤ LỤC

       CHUYỂN LỖ

 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

 

Kỳ tính thuế: từ ……………đến……………

 

 

 

 

 

 

Tên người nộp thuế: .........................................................................................

 

    Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….

 

    Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

                                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

Năm phát sinh lỗ

Số lỗ phát sinh

Sỗ lỗ đã chuyển

trong các kỳ tính thuế trước

Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này

Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

          (6)

1

...

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

…..

……

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ...........................

Chứng chỉ hành nghề số:.....

             ....., ngày..... tháng........ năm.......

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                    (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.