Mẫu số: 03-3C/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ

 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

 

                                      Kỳ tính thuế: từ ………đến………

 

 

 

 

 

 

Tên người nộp thuế: .........................................................................................

 

    Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đại lý thuế (nếu có):…………..

 

    Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

 

1. Điều kiện ưu đãi:

q Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ:

- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:................người

- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số.......... ngày..............

q Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số:

- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:................người

- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động là người dân tộc thiểu số mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số.......... ngày..............

2. Mức độ ưu đãi thuế:

q Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tương ứng mức chi cho lao động nữ.

q Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số.

 

B. Xác định số thuế được giảm:

                                                                    Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm trong kỳ tính thuế: 

 

 

3.1

Tổng các khoản chi cho lao động nữ

[01]

 

3.2

Tổng các khoản chi cho lao động là người dân tộc thiểu số

[02]

 

3.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

[03]

 

3.4

Thuế TNDN được giảm tương ứng mức chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số:

(Không quá số thuế TNDN phải nộp)

[04]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 Họ và tên:

 Chứng chỉ hành nghề số:......

                         ......,Ngày......... tháng........... năm......                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.