Mẫu số 03/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1).............................................. (2)..............................................

Số:........../QĐ-(3)....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ................., ngày ........tháng........năm ..........

     

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao quản lý đối tượng trong thời gian

làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

 

Căn cứ Điều 131 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của(4).............................. .....................................................................,

Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị:…………………………

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao cho (5)…………………………… quản lý người có lai lịch sau đây trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:...........................................

Sinh ngày:.......tháng.......năm..............tại:...........................................................................

CMND số:...........................; ngày cấp:........................; nơi cấp.........................................

Quê quán:............................................................................................................................

Nơi thường trú:....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Dân tộc:.......................; tôn giáo:..........................; trình độ học vấn.................................

Nghề nghiệp:........................................................; nơi làm việc:.......................................

……………………………………………………………………………………………

Lý do quản lý: ………………………………………………………………………….…..

Điều 2. Thời hạn quản lý:........ ngày, kể từ..........giờ...........ngày.........tháng...........

năm...........đến..........giờ....... ngày...........tháng.............năm……………………..............

Nơi quản lý: (5).....................................................................................................................

Điều 3. Trách nhiệm của người được quản lý, trách nhiệm của (5)………………….

Trách nhiệm của UBND cấp xã nơi người bị quản lý cư trú và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc quản lý người có tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định tại Điều 131 Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Người có lý lịch tại Điều 1, ………….............……………(5) nêu trên để thi hành.

2. ……………………………..................…(6) để tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);

- Lưu:...........

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan ra quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ra quyết định;

(4) Tên cá nhân, cơ quan đề nghị;

(5) Tên tổ chức xã hội hoặc tên gia đình được giao quản lý;

(6) Cá nhân, tổ chức thực hiện;

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.