Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

……………….(1)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND, NGƯT

………………..(2)
-------

 

 

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 
(Ban hành kèm theo Tờ trình số…………… ngày …. tháng …. năm …. của ….)

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”

TT

Học hàm, học vị hoặc ông/bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

TT

Học hàm, học vị hoặc ông/bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, đơn vị ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng đề nghị.

(3) Chỉ ghi học hàm từ PGS và học vị từ Thạc sĩ trở lên (dưới trình độ đào tạo ThS ghi ông hoặc bà), đối với nhà giáo thuộc lực lượng vũ trang ghi rõ quân hàm, học hàm, học vị.

(4) Viết đầy đủ không viết tắt.

(5) Chức vụ chính quyền (không ghi chức vụ đoàn thể); viết đầy đủ tên đơn vị công tác các cấp quản lý (không viết tắt).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.