Mẫu số 03

(Kèm theo Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ)

TÊN TỔ CHỨC

XTTMNN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số............

Địa điểm, ngày...tháng...năm...

 

ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Tên tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa tên đầy đủ của tổ chức)           

...........................................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ......................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập): ...........................................................

Điện thoại: ............................................................  Fax: ……………………………………….

Email: .....................................................................  Website: ………………………………….

Đại diện theo pháp luật (người đứng đầu tổ chức):

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện: ...............................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ......................................................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .................................................................................................................................................

Giấy phép thành lập số: ………………….….. cấp ngày... tháng … năm .............................

Căn cứ Nghị định số.../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, (tên tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài) đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập số... ngày... tháng... năm... với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung Điều chỉnh: ....................................................................................................................

Lý do Điều chỉnh: ..........................................................................................................................

(Tên đầy đủ của Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài) cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của những nội dung trên và hồ sơ kèm theo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

 

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ gửi kèm (Ghi rõ và đy đủ văn bản, tài liệu được gửi kèm theo hồ sơ)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.