Mẫu số 03/GDP

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ Y TẾ

…………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../..........

........., ngày…… tháng ..... năm 20…….

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ

"Thực hành tốt Phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc"

Căn cứ Quyết định số ........ ngày ......... của.......................... về việc thành lập đoàn kiểm tra triển khai áp dụng các tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" của, thành phần đoàn đánh giá gồm:

1 ........................................ - Trưởng đoàn.

2......................................... - Thư ký.

3 ........................................ -

Tên cơ sở:

- Địa chỉ:...........................................................................................................................................

-Tên người đại diện pháp luật và tên người chịu trách nhiệm chuyên môn............................

- Bản đăng ký đánh giá đề ngày ................ của ..........................................................................

- Ngày tiến hành đánh giá .............................................................................................................

- Nội dung đánh giá: việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" của Bộ Y tế

- Tiếp đoàn có:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

I/ Một số ý kiến của đoàn kiểm tra:

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của Công ty và tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá có một số ý kiến sau:

A. Ưu điểm:

1. Tổ chức và quản lý: ...................................................................................................................

2. Nhân sự: ......................................................................................................................................

3. Quản lý chất lượng: ...................................................................................................................

4. Cơ sở kho tàng và bảo quản: ....................................................................................................

5. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị: ..............................................................................

6. Bao bì và nhãn trên bao bì: .......................................................................................................

7. Giao hàng và gửi hàng: .............................................................................................................

8. Vận chuyển thuốc trong quá trình vận chuyển: .....................................................................

9. Hồ sơ tài liệu: .............................................................................................................................

10. Đóng gói lại và dán nhãn lại: .................................................................................................

11. Khiếu nại: .................................................................................................................................

12. Thu hồi: .....................................................................................................................................

13. Sản phẩm bị loại và bị trả về: .................................................................................................

14. Thuốc giả: .................................................................................................................................

15. Nhập khẩu: ...............................................................................................................................

16. Hoạt động theo hợp đồng: ......................................................................................................

17. Tự kiểm tra: ..............................................................................................................................

B. Tồn tại:   

STT

Tồn tại

Tham

chiếu

xếp

loại

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

2.

 

 

 

2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

II/ Kết luận:

1. Mức độ đáp ứng GDP: ..............................................................................................................

2. Yêu cầu: ......................................................................................................................................

III/ Ý kiến của Cơ sở

...........................................................................................................................................................

Biên bản được thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Công ty .......................................................

Biên bản này được làm thành hai bản, kèm theo bản Danh mục đánh giá. Công ty giữ một bản, Sở Y tế giữ một bản./.

 TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

(ký, ghi họ và tên)

 

THƯ KÝ

(ký, ghi họ và tên)

 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ

(ký, ghi họ và tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.