Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

TÊN CƠ QUAN CẤP……………………………………………………

….……………..........................

CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở:.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Chủ cơ sở: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ kinh doanh:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:……...........................................Fax:  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH ĐỂ:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

  

…, ngày           tháng           năm 20…

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

(Ký tên & đóng dấu)

Số:…………/20…..../ATTP-CNĐK

( Có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.