Mẫu số 03

 

Ảnh
4 x 6 cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ IN

1. Họ và tên ……………………………………………………… Bí danh: ..............................

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………… Nam, nữ:........................

3. Nguyên quán: ...........................................................................................................................

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có): ...................................................................................

6. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân) số:......................................

Cấp ngày, tháng, năm: ..................................................: Nơi cấp:...............................................

7. Dân tộc: …………………………… Tôn giáo: ……………………… Quốc tịch: ...............

8. Kết nạp Đảng CSVN ngày …… tháng …… năm ……….; ngày chính thức..........................

9. Kết nạp vào ĐTNCSHCM ngày ……. tháng …… năm..........................................................   

10. Tình trạng sức khỏe hiện nay: ...............................................................................................

11. Trình độ văn hóa: ……………………………….. Trình độ chuyên môn: ...........................

12. Trình độ chính trị:...................................................................................................................

13. Chức vụ trong cơ sở in: ..........................................................................................................

14. Tên cơ sở in: ..........................................................................................................................

15. Ngành, nghề kinh doanh về in: ..............................................................................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Làm công tác gì, cơ quan nào, chức vụ?

Địa chỉ ở đâu?

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………….., ngày …. tháng ….. năm ……
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.