Mẫu số: 03/TKTH-SDDPNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm .....          

                        [02]Lần đầu:                         [03]    Bổ sung lần thứ

                                                                                   

1. [04] Họ và tên người nộp thuế:                                                                                                [05] Mã số thuế

 [06] Địa chỉ:                                    

 [06.1] Phường/xã/thị trấn :                        [06.2] Quận/huyện:                                                    [06.3] Tỉnh/Thành phố:

 [07] Điện thoại:

Fax:

Email:

 [08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):

 

Mở tại:

 

2. Đại lý thuế (nếu có):                               [09] Tên tổ chức:                                                                                                      [10] Mã số thuế:

[11] Địa chỉ:                                                            [11.1]  Phường/xã/thị trấn                      [11.2] Quận/huyện:                            [11.3]  Tỉnh/Thành phố

[12] Điện thoại:                                                       [12.1]  Fax:                                             [12.2] Email:

 

 3. Kê khai tổng hợp tại:                                        [13] Quận/Huyện :                        [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2

  

   4. Tổng hợp các thửa  đất trong Tỉnh/Thành phố                                                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Thửa đất chịu thuế

 

Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận

Giá 1 m2 đất

 

Diện tích trong hạn mức (m2)

(thuế suất 0,03%)

Diện tích vượt không  quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%)

Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)

(thuế suất 0,15%)

Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp

Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế)

Địa chỉ

thửa đất ở

Phường/ Xã

Quận/ Huyện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

Tổng (9)

Tổng (10)

(*Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ  tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.)

  

[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {Tổng cột (9) - Tổng cột (10) }:……….....................................đồng

Đề nghị hoàn trả        Trừ vào số phải nộp năm sau                                                                                                   ..., Ngày .... tháng..... năm.....

                                                                                                                                                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Ghi chú:                                                                                                                                                                  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

-          Cột(4) : Chỉ kê khai tổng hợp với đất ở, có GCN. Lấy từ mục 5.1 trên Thông báo nộp thuế                                                      (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ  và  đóng dấu)

-          Cột (9) = (6) x(5) x 0,03% + (7) x(5) x 0,07%  +  (8)x(5)x 0,15%

-          Cột (10):  Số thuế tính cho đất ở trên GCN. Lấy từ mục 7.1 trên Thông báo nộp thuế.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.