Mu số 04

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………..

………, ngày …. tháng …. năm 20....

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

(Thời gian kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm từ ngày……..đến ngày……….)

Kính gửi:……………………(1)………………………

- Tên tổ chức lập báo cáo:………………(tên tổ chức) ....................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

- Điện thoại: ………….……….….; Fax: ………..……………..; Email: .......................................  

- Địa điểm thực hiện hoạt động: .......................................................................................................

- Điện thoại: ………….……….….; Fax: ………..……………..; Email: .......................................

Giấy chứng nhận đăng ký số: ...........................................................................................................

Ngày cấp: ………………………………….Ngày hết hạn (nếu có): ...............................................

1. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

a) Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường:

STT

Tên phương tin đo, chuẩn đo lường (2)

Số lượng

Ghi chú

Đã kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Đạt yêu cầu

I.

Kiểm định

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hiu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thử nghiệm

 

 

 

b) Biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn báo cáo (nếu có):

...........................................................................................................................................................

2. Quản lý chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

a) Danh sách các chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đang sử dụng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:

TT

Tên chuẩn và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Nước sản xuất

Số sản xuất

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Nơi kiểm định, hiệu chuẩn

Thi hạn có giá trị (đến)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Danh sách các chuẩn và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hiện không còn sử dụng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:

TT

Tên chuẩn và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Nước sản xuất

Ssản xuất

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

c) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường:.............

3. Quản lý nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

a) Danh sách các nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đang tham gia hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Danh sách các nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm không còn tham gia hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

 

 

 

 

c) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: .......

4. Thực hiện quy định về chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

a) Tình hình quản lý, sử dụng:

STT

Tên chng chỉ

Tổng số chế tạo

Số lượng đã sử dụng

Số lưng hư hỏng

Slượng tồn

Ghi chú

1

Tem

 

 

 

 

 

2

Dấu

 

 

 

 

 

3

Giấy chứng nhân

 

 

 

 

 

b) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm:   

5. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

...........................................................................................................................................................

6. Kiến nghị: .....................................................................................................................................

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;... (đơn vị soạn thảo).

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 


(1):Ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận

(2): Báo cáo cụ thể từng loại phương tiện đo, chuẩn đo lường.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.