Mẫu số 04/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

(1)........................................... (2)...........................................    

 Số: …..….../BB-(3)…….….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ........  tháng.........năm ..........

 

BIÊN BẢN

Về việc thi hành quyết định áp dụng

 biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

 

Vào hồi .......giờ...... ngày.........tháng..........năm..........…tại .....................................

............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):...............................................chức vụ:...................................................

Đơn vị.................................................................................................................................

2. Ông (bà):.............................................. chức vụ:...................................................

Đơn vị .............……….......................................................................................................

3. Ông (bà):.............................................. chức vụ:...................................................

Đơn vị.............………........................................................................................................

Đại diện UBND (cấp xã): 

Ông (bà):....................................................................................................................

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ………….................................................................................................

2. Ông (bà)…..............................................................................................................

Đã tiến hành lập biên bản về việc thi hành (4) ……. ......................... về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:...........................................

Sinh ngày........tháng........năm.........tại:................................................................................

CMND số:..........................; ngày cấp:.....................; nơi cấp:............................………....

Quê quán:............................................................................................................................

Nơi thường trú:...............................................................................................….........................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Dân tộc:..............................; tôn giáo:........................; trình độ học vấn..............................

Nghề nghiệp:...............................................................; nơi làm việc:.................................

…………….........................................................................................................................

        Tình trạng sức khỏe của người phải chấp hành quyết định (trong đó cần ghi rõ có nghiện ma tuý hay không):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Thái độ (hoặc ý kiến) của người phải chấp hành quyết định:

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Những vấn đề khác có liên quan trong khi lập biên bản và tổ chức thi hành quyết định (nếu có):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản lưu tại (2)  ..................................................................................., một bản gửi kèm theo hồ sơ của người có lai lịch nêu trên.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung của biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

 

ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI PHẢI CHẤP HÀNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

-Lưu: (2)................, hồ sơ.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan thi hành quyết định;

(3) Tên viết tắt của cơ quan lập biên bản;

(4) Số, ngày, tháng, năm Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.