Mẫu số 04

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in 1

Kính gửi:.......................................... 1

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu:...........................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................................................

- Số điện thoại:................................. Fax: ...................................... Email:........................

- Số ............. ngày…… tháng ..... năm ……. nơi cấp ........................ CMND hoặc Hộchiếu hoặc Căn cước công dân3

2. Thiết bị đề nghị nhập khẩu:

Tên máy (Tiếng Việt): ........................ Tiếng Anh (nếu có):................................................

Tên hãng:.....................................................................................................................................

Model: .........................................................................................................................................

Số định danh máy (số máy): ....................................................................................................

Nước sản xuất: ................................................. Năm sản xuất:...........................................

Số lượng: ....................................................................................................................................

Chất lượng:..................................................................................................................................  4

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ in: .............................................................................................. 5

Khuôn khổ bản in hoặc bản photo lớn nhất:...........................................................................

Tốc độ in hoặc photo lớn nhất:.................................................................................................

Giá trị thiết bị (đơn vị tính: đồng Việt Nam):.........................................................................

3. Mục đích nhập khẩu:.............................................................................................................  6

4. Địa chỉ đặt máy lần đầu: .......................................................................................................

Đơn vị (cá nhân tôi) cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về việc nhập khẩu thiết bị in./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức hoặc ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

_____________

1 Bao gồm cả máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (đa chức năng).

2 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép

3 Nội dung này ch ghi khi đối tượng nhập khẩu là cá nhân.

4 Mới 100% hoặc đã qua sử dụng.

5 Ghi rõ công nghệ: offset, flexo, letterpress, ống đồng, kỹ thuật số...

6 Ghi rõ: phục vụ sản xuất của công ty hoặc kinh doanh (để bán) hoặc phục vụ công việc nội bộ của tổ chức hoặc phục vụ học tập, nghiên cứu của cá nhân.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.