Mẫu số 04 - Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN Đ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: …………………(1)………………….

1. Họ và tên: ..................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................

3. Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

5. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ..................................

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ..........................................................................

6. Điện thoại: …………………………. Email (nếu có): ........................................................

7. Văn bằng chuyên môn: ............................................................................................................

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: ……………………… ngày ............................

Theo hình thức:                Xét hồ sơ □                        Thi □

8. Phạm vi hành nghề đã được cấp:

(1) ...................................................................................................................................................

(2) ...................................................................................................................................................

9. Tên và địa chỉ của cơ sở dược:................................................................................................

10. Vị trí đang hành nghề (nếu đang hành nghề) .....................................................................

11. Lý do (mất, hư hng): ............................................................................................................

□ Tôi xin cam kết về tính xác thực của việc mất Chứng chỉ hành nghề dược đồng thời không sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược đã mất để hành nghề (2).

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày/…./2017 của Chính phủ./.

 

 

……(3)….., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp CCHND.

(2) Đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp cấp lại CCHND với lý do bị mất CCHND.

(3) Tên địa danh.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.