Mẫu số (Form) 04
  Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

 
 

BỘ CÔNG AN
  CỤC QUẢN LÝ
  XUẤT NHẬP CẢNH
  -------

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI   CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

 
 

Số:       /TB-QLXNC
  V/v đề   nghị cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp   thị thực điện tử

 
 

…… ngày …… tháng …… năm …….

 
     

 

Kính gửi: ……………………………………….(1)

Theo đề nghị của (1)... tại văn bản số: …… ngày .... tháng....năm ……. về việc đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để………. (2).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo:

Kể từ ngày ... tháng ... năm 20 …..,(1)... được phép truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để …………… (2) bằng tài khoản………. (3).

 

       
 

 

 

Nơi nhận:
 
-   Như trên;
  -   Lưu:

 
 

CỤC   TRƯỞNG

 

Ghi chú:

- (1) Tên cơ quan, tổ chức;

- (2) Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản;

- (3) Tên tài khoản.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.