ĐƠN VỊ:....................

BỘ PHẬN: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========&=========

Mẫu số: 04 – LĐTL - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

                                                                                                                                                                                            Số:.............................

Cấp cho:....................................................................................................................................................................................................

Chức vụ: :...................................................................................................................................................................................................

Được cử đi công tác tại: :.........................................................................................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm............................................................................................

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng........ năm...............................................................................................................

                                                                                                                                                                                Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                                                    Người Duyệt

                                                                                                                           (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

Nơi đến

 

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

 

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người.........................................vé

 

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là:..............................................................................

 
 
 

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.