Mẫu số: 04/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

 

            TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: ……..../TB-.........….         

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Lần ..... năm .........

 

[01] Tên người nộp thuế:

[02] Mã số thuế (nếu có):

[03] Địa chỉ liên hệ:

[04] Tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg):

[05] Giá thóc tính thuế (đồng/kg):

[06] Số thuế tính bằng tiền phải nộp trong năm (đồng):

[07] Số thuế SDĐNN nộp thiếu hoặc nộp thừa của năm trước:

[07.1] . Số thuế SDĐNN nộp thiếu của năm trước:

[07.2] . Số thuế SDĐNN nộp thừa của năm trước:

[08] Số tiền phải nộp kỳ 1. ([08] = [06] x 50% + [07.1]- [07.2])

      Thời hạn nộp tiền kỳ 1: chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm ...….

[09]Số tiền phải nộp kỳ 2: ([09] = [06] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước):

      Thời hạn nộp tiền kỳ 2: chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm ...….

[10] Nơi nộp tiền thuế:

                Quá thời hạn trên mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này thì phải chịu tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với  ...(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ....................................

...(Tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP THUẾ

Ngày ..…. tháng ..…. năm .....…

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

 RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú :

- Chỉ tiêu tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg) được tổng hợp từ số thuế phải nộp của tất cả các lô đất chịu thuế SD ĐNN trong địa phương cấp xã do chi cục thuế quản lý, bao gồm cả số thuế bổ sung tính trên diện tích vượt hạn mức.

- Trường hợp người nộp thuế đề nghị được xem chi tiết cách tính ra số thuế phải nộp thì cơ quan thuế in biểu tổng hợp số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

- SDĐNN: sử dụng đất nông nghiệp.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.