Mẫu số 05/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)...........................................

(2)...........................................

Số: ………../BB-(3)……...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........  tháng.........năm ..........

 

BIÊN BẢN

Về việc(4) ……………………..…………… bỏ trốn

 

Hôm nay, hồi……..giờ……. ngày……tháng…..năm……tại:………..…………...

Chúng tôi gồm:

1. …………………………………Cấp bậc/chức vụ:…………………………..….

Đơn vị:……………………………………………………………………………….…...

2. …………………………………Cấp bậc/chức vụ:……………………..….........

Đơn vị:………………………………………………………………...………………....

Với sự chứng kiến của: (họ tên, địa chỉ, chức vụ, số CMND)

1. ……………………………………………………………………………………

2. (5)………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành lập biên bản về việc (4)…...………………….…………bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào CSGDBB đối với người có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:............................................

Sinh ngày......../........./..........; quê quán:...............................................................................

CMND số:............................; ngày cấp:................; nơi cấp:................................................

Nơi thường trú:.....................................................................................................................

Chỗ ở khác:..........................................................................................................................

Dân tộc:........................; tôn giáo:..............................; trình độ học vấn:............................

Nghề nghiệp:..............................................................; nơi làm việc:...................................

…………………………………………………………………………………………….

Đã có Quyết định đưa vào CSGDBB (6)..............................................................................

…………………………..…; thời hạn chấp hành………..tháng.

Đã bỏ trốn hồi…..giờ…… ngày….tháng…..năm……trong trường hợp (7)……………...

……………...………………………………………………………………………..……

Biên bản kết thúc vào hồi……giờ…… cùng ngày, được lập thành….bản, gồm….. trang, có nội dung và giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CHÍNH

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

-Lưu:…………..

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập biên bản;

(3) Tên viết tắt của cơ quan lập biên bản;

(4) Đối tượng, người hoặc trại viên;

(5) Đại diện chính quyền địa phương, người, tổ chức được giao quản lý người bị xem xét

áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB (trường hợp bỏ trốn trước khi đưa vào CSGDBB);

(6) Số, ngày, tháng, năm Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

(7) Đang bị tạm giữ, đang trên đường đến CSGDBB, tại CSGDBB .v.v..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.