Mẫu số 05 - Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …. tháng …. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tên tổ chức: ................................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................................

3. Điện thoại: ……………………Fax: ……………….E-mail: ....................................................

4. Website: ......................................................................................................................................  

5. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………….Cơ quan cấp: …………cấp ngày………….. tại ........................................................................................................................................

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Số:…………………., ngày cấp:

7. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cho chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

Lý do đề nghị: ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Tài liệu kèm theo gm có:

- .........................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................

9....<Tên tổ chức đề nghị>... xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo;

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- …..
-……

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.