ĐƠN VỊ:........................

BỘ PHẬN : ..................

Mẫu số: 05 - LĐTL - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

                                                                                                                                                                                                 Ngày… tháng… năm…
Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………........
Theo Hợp đồng số:…………..ngày……….tháng……….năm…………………...………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………...….............

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………...…………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………...…...………...…..

 

 

                                                   Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI GIAO VIỆC

NGƯỜI NHẬN VIỆC

NGƯỜI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

NGƯỜI DUYỆT

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.