Mẫu số: 05/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

 

Bên chuyển nhượng vốn:

[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:..................................................................

[05] Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

 

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

[06] Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:...........................................

[07] Quốc tịch:..............................................................................................................

[08] Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

[09] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu  (đối với cá nhân):

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):...................................................................

          [11] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12] Địa chỉ:  ......................................................................................................................

[13] Quận/huyện: ............................. [14] Tỉnh/Thành phố: ........................................

[15] Điện thoại: .................................[16] Fax: .................... [17] Email: ...................

[18] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

 

[19] Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:..................................

          [20] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[21] Hợp đồng chuyển nhượng: số....................ngày.........................................

       Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

   1

Giá chuyển nhượng

[22]

 

   2

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

[23]

 

   3

Chi phí chuyển nhượng

[24]

 

   4

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [25]=[22]-[23]-[24]

[25]

 

   5

Thuế suất (%)

[26]

 

   6

Số thuế thu nhập doanh nghiệp

( TNDN) phải nộp [27]=[25]x[26]

[27]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 Họ và tên:

 Chứng chỉ hành nghề số:......

                          ............,Ngày......... tháng........... năm..........

                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.