Mẫu số 06

(Kèm theo Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ)

TÊN VPĐD

XTTMNN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số………….

Địa điểm, ngày...tháng...năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Năm....)

Kính gửi: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Tên tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa tên đầy đủ của tổ chức):         

...........................................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................................................................

Quốc tịch của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài: ..................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập): ..................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Fax: .....................................................................

Email: ………………………………………… Website: ...............................................................

Đại diện theo pháp luật (người đứng đầu tổ chức):

Họ và tên: ........................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Quốc tịch: ........................................................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện: .................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .................................................................................................................................................

Giấy phép thành lập số: ............................................................ cấp ngày …. tháng .... năm ….

Báo cáo hoạt động trong thời gian từ ngày... tháng... năm... đến ngày… tháng... năm... với nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Văn phòng đại diện

1. Báo cáo theo từng nội dung hoạt động theo như ghi trên Giấy phép thành lập của Văn phòng đại diện.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm.

II. Nhân sự của Văn phòng đại diện (tại thời điểm báo cáo):

1. Tổng số lượng nhân sự: .............................................................................................................

- Số lượng nhân sự có quốc tịch nước ngoài: .............................................................................

- Số lượng nhân sự có quốc tịch Việt Nam: ................................................................................

2. Danh sách cụ thể nhân sự của Văn phòng đại diện (ghi rõ họ và tên; số CMND/hộ chiếu; quốc tịch; số, thời hạn giấy phép lao động của nhân sự nước ngoài).

(Tên đầy đủ của Văn phòng đại diện theo Giấy phép) ……………………………… chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo trên./.

 

 

NGƯỜI ĐNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.