Mẫu số 06 -  Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

<TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………….

………, ngày …. tháng …. năm …….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM ……..
(Từ ngày.../.../20... đến ngày.../.../20...)

Kính gửi:…………………………………….

Thực hiện quy định tại Nghị định số……………….....<tên tổ chức kiểm định> báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VTỔ CHỨC KIM ĐỊNH

1. Tên tổ chức: .................................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................................

3. Điện thoại: ……………………Fax: ……………….E-mail: .....................................................

4. Website:

5. Được thành lập theo Quyết định/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………cơ quan cấp: ……………cấp ngày …………tại ............................................................

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Số:………………, ngày cấp:      

7. Thông tin về người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định của tổ chức kiểm định:

- Họ tên: ……………………………………Giới tính:........................................................;

- Thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Số...........................................,
ngày cấp................................................................................................................................ ;

- Trình độ, chuyên ngành đào tạo:........................................................................................ ;

- Kinh nghiệm tham gia đoàn đánh giá ngoài và kinh nghiệm khác liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Số năm kinh nghiệm:………….., số lượng đoàn đánh giá ngoài đã tham gia: ...........................................................................................................................................................  

- Thông tin liên hệ: (điện thoại, địa chỉ, email ………….);

8. Thông tin về Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết theo Mu số 6.1 kèm theo

9. Thông tin về kiểm định viên làm việc toàn thời gian tại tổ chức kiểm định

Chi tiết theo Mu số 6.2 kèm theo

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGH NGHIP

1. Thông tin về các đoàn đánh giá ngoài trong năm

Chi tiết theo Mu số 6.3 kèm theo

2. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định

Chi tiết theo Mu số 6.4 kèm theo

3. Báo các kết quả các hoạt động khác liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức

<Các hoạt động như cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định; các vi phạm của tổ chức kiểm định (nếu có) đã được xử lý;....>

III. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐXUẤT

1. Đánh giá công tác kiểm định.

2. Những vấn đề nảy sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm định.

3. Đxuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hoạt động kiểm định./.

 

 

ĐẠI DIỆN TCHỨC KIM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.