Mẫu số 06

Cơ quan kiểm tra nhà nước
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BÁO CÁO

Về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khu

Từ ngày ..../…./… đến ……../……../……..

Tên cơ quan kiểm tra:................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………………………………. Số fax: ....................................

Tên cán bộ lập báo cáo: ............................................................................................................

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

A. Thông tin chung:

TT

Nội dung

Kim tra thường

Kiểm tra chặt

Tổng số (a+b+c+d)

Đạt (a)

Không đạt (b)

Tổng (a+b)

Đt (c)

Không đạt (d)

Tổng(c+d)

1

Mặt hàng

 

 

 

 

 

 

 

2

Lô hàng

 

 

 

 

 

 

 

3

Thời gian trung bình kim tra lô hàng (giờ)

 

 

 

 

 

 

 

B. Bảng thống kê lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu

TT

Tên và địa chỉ chủ hàng

Tên lô hàng/ mặt hàng

Nhóm sản phẩm

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

Phương thức kiểm tra

Lý do không đạt

Biện pháp xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIẾN NGHỊ:

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.