Mẫu số 06/BSCB Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KƯ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1.       Bên thế chấp       Bên nhận thế chấp      Người được ủy quyền      Quản tài viên

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ..............................................

......................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

 .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):...... ……………… Fax (nếu có):.........................................

    Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ....................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND         Hộ chiếu

             GCN đăng kư doanh nghiệp/GCN đăng kư hoạt động chi nhánh, văn pḥng đại diện/GP thành lập và hoạt động        QĐ thành lập          GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng kư đầu tư

     Số: ...........................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày . ….. tháng …… năm ...........

2.       Bên thế chấp       Bên nhận thế chấp      Người được ủy quyền      Quản tài viên

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ..............................................

......................................................................................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

......................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):...... ……………… Fax (nếu có):.........................................

    Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ......................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND         Hộ chiếu

             GCN đăng kư doanh nghiệp/GCN đăng kư hoạt động chi nhánh, văn pḥng đại diện/GP thành lập và hoạt động        QĐ thành lập          GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng kư đầu tư

     Số: ...........................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày . ….. tháng …… năm ...........

(Trường hợp sử dụng mẫu đơn bằng giấy, khi cần kê khai thêm về các bên kư kết hợp đồng thế chấp th́ kê khai tiếp theo các thông tin đă hướng dẫn ở trên)

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KƯ

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.