Mẫu số: 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú )

       [01] Kỳ tính thuế: Năm………..[02] Lần đầu:                             [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:..................................................................................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố:....................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ........................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................

[17] Điện thoại: .......................  [18] Fax: ................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

                                                                             Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[21]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[22]

VNĐ

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

1

Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng

[23]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[24]

VNĐ

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[25]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[26]

VNĐ

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[27]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[28]

VNĐ

 

V

Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú:

1

Tổng số cá nhân nhận thu nhập chịu thuế

[29]

Người

 

2

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

[30]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[31]

VNĐ

 

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

1

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[32]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[33]

VNĐ

 

          Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

                        …,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.