ĐƠN VỊ:...................                                                                    
BỘ PHẬN:...............
Mẫu số 06 - VT -  kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng .... năm  ....
                                                                                                                                                                                     Quyển số: ........................
                                                                                                                                                                                      Số: ...................................
                                                                                                                                                                                      Nợ: ..................................
                                                                                                                                                                                      Có: ..................................
- Họ và tên người mua:...............................................................................................................................................................................
- Bộ phận (phòng, ban):...............................................................................................................................................................................

STT

Tên, quy cách, phẩm chất

Địa chỉ

Đơn

Số

Đơn

Thành

 

hàng hoá (vật tư, công cụ...)

 mua hàng

vị tính

lượng

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ....................................................................................................................................................................
* Ghi chú: .....................................................................................................................................................................................................

NGƯỜI MUA                             
                 (Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
      NGƯỜI DUYỆT MUA
(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.