Mẫu số 07 - Chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức thi - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

 

BỘ Y TẾ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh 4x6


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
……………….(1)……………..

Số hiệu:         /CCHN-D-BYT

 

Chứng nhận Ông/Bà (2): ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ......................................

Ngày cấp: .…………….……………………… Nơi cấp: ........................................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................

Văn bằng chuyên môn: ................................................................................................................

Phạm vi hoạt động chuyên môn: .…………….……………………… (3) .............................

Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau: ………………….(4) ...............

Hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề: Thi

Kết quả thi được công nhận ngày: .............................................................................................

Tại cơ sở tổ chức thi: ....................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề dược có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm.... được cấp theo Quyết định số: …………../QĐ-BYT ngày .... tháng.... năm ……….của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thay thế cho Chứng chỉ hành nghề dược s..... ngày ……. tháng ……. năm …….. (nếu là trường hợp cấp lại, điều chỉnh).

 

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
CƠ QUAN CẤP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hình thức cấp, lần cấp trong trường hợp cấp lại, điều chỉnh, ví dụ: cấp lại lần 1: số CCHND, ngày cấp...; hoặc cấp điều chỉnh lần 2; số CCHTND, ngày cấp ...

(2) Ghi tên người được cấp CCHND bằng chữ in hoa.

(3) Ghi tất cả các phạm vi hoạt động chuyên môn mà người đề nghị cấp CCHND đề nghị và đáp ứng yêu cầu.

(4) Ghi tất cả các vị trí chuyên môn mà người đề nghị cấp CCHND đề nghị và đáp ứng yêu cầu.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.