Mẫu số 07/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)………………………….

(2)…………………..………

Số:          /BB-(3)…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........  tháng.........năm ..........  

BIÊN BẢN

Bắt giữ (4)……………………….có quyết định truy tìm

 

Vào hồi......giờ....... ngày.......tháng........năm..........., tại............................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):................................................ chức vụ:..................................................

Đơn vị:.................................................................................................................................

2. Ông (bà).................................................  chức vụ...................... ...........................

Đơn vị:.................................................................................................................................

Đại diện chính quyền địa phương:

1. Ông (bà): ................................................................................................................

2. Ông (bà):.................................................................................................................

Có sự chứng kiến của:

1. Ông (bà)...................................................................................................................

2. Ông (bà)...................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản bắt giữ người có lai lịch như sau :

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:...........................................

Sinh ngày:........tháng...........năm..........tại:...........................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:.........................................

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi thường trú:....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................

Dân tộc:.........................; tôn giáo:...........................; trình độ học vấn:.............................

Nghề nghiệp:.............................................................; nơi làm việc: .................................

.............................................................................................................................................

Đã có Quyết định truy tìm số:......................... ngày........../......../...........của.......................

.............................................................................................................................................

Sau khi kiểm tra lý lịch, căn cước người bị bắt giữ và đối chiếu với quyết định truy tìm đã xác định đúng là người có lai lịch nêu trên bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tình trạng sức khoẻ của người bỏ trốn khi bị bắt giữ.................................................

................................................................................................................….........................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tang vật, tài sản mang theo (nếu có)………………………….…………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Thái độ chấp hành của người bỏ trốn khi bị bắt giữ…..………………………….…

.......................................................................................................................…...................

.........................................................................................................................….................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Biên bản được lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                     

 

                                                                    

NGƯỜI BỊ BẮT GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:

-…………;

- Lưu:……., hồ sơ.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan bắt giữ;

(3) Tên viết tắt của cơ quan bắt giữ;

(4) Đối tượng, người hoặc trại viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.