CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số 07-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

            ………..,ngày….. tháng …… năm………

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(1)

Họ tên người yêu cầu:

1)(2)…………………………………địa chỉ (3) ...........................................................................

Là: (4)……………………………trong vụ việc(5)........................................................................

.......................................................................................................................................................

2)…………………………………địa chỉ.....................................................................................

Là…………………………………trong vụ việc..........................................................................

......................................................................................................................................…(nếu )

Yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp, gồm: (6)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

NGƯỜI YÊU CẦU (7)

 

 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định định giá; nếuToà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếuToà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếuToà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Nếu người yêu cầu nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu quan, tổ chức thì ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của quan, tổ chức yêu cầu đó.

(3) Nếu người yêu cầu nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi trú theo đúng như trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Nếu quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của quan, tổ chức đó.

(4) Ghi cách tố tụng của người yêu cầu trong vụ việc cụ thể Tòa án đang giải quyết.

(5) Ghi số hiệu ngày, tháng, năm thụ vụ việc từng loại việc cụ thể Tòa án đang giải quyết ( dụ: số 50/2017/TLST-HNGĐ về Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn) theo đúng như trong Thông báo về việc thụ vụ án của Tòa án đang giải quyết vụ việc.

(6) Ghi , cụ thể loại tài sản số lượng tài sản cần định giá.

(7) Nếu người yêu cầu nhân thì phải chữ hoặc điểm chỉ của tùng người yêu cầu; nếu quan, tổ chức yêu cầu thì người đại diện hợp pháp của quan, tổ chức tên, ghi họ, tên, chức vụ của mình đóng dấu của quan, tổ chức đó.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.