Mẫu số 07-kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

……………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………/………..
V/v xác nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 ……..

 

Kính gửi:……………………………………. (2)

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản và hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam của …………………… (2),………………………… (1) có ý kiến như sau:

1. Xác nhận (ghi cụ thể số lượng) sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản có tên dưới đây được phép lưu hành tại Việt Nam:

a) Đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất trong nước:

Tên nhà sản xuất: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………Fax: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ sản xuất: …………………………………………………………………………………………………………………

TT

Tên thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Tên thương mại

Chất lượng sản phẩm*

Công dụng

Dạng, màu

Số tiêu chuẩn công bố áp dụng

Số tiếp nhận công bố hợp quy

Mã số sản phẩm

1

               

2

               

3

               

b) Đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Chất lượng sản phẩm *

Công dụng

Dạng, màu

Hãng, nước sản xuất

Mã số sản phẩm

1

           

2

           

3

           

2. Thời hạn lưu hành của sản phẩm là 05 năm, kể từ ngày ký.

3. Yêu cầu ……………………… (2) thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………….
- Lưu: VT,.....

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN

_______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

(2) Tên tổ chức, cá nhân.

(*) Các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn của sản phẩm.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.