Mẫu số 08/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 (1)………………………

(2)…………………..…...

Số:   /BB-(3)…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........  tháng.........năm ..........

 

BIÊN BẢN
Giao, nhận(4) ………………………………………

          Vào hồi..........giờ......... ngày........tháng..........năm........... tại..................................

         Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO

Ông (bà):.....................................................chức vụ:                                                           

Cơ quan, đơn vị:.......................................................................................................................

Giấy (5)...................số:.................cấp ngày......../......./.........cơ quan cấp:.........................

BÊN NHẬN

Ông (bà):.................................................... chức vụ:                                                           

Cơ quan, đơn vị:.......................................................................................................................

Giấy (5).............….....số:................cấp ngày......./......./.........cơ quan cấp.........................

Giấy giới thiệu số:..............ngày......../......../........ của......................................................

Tiến hành lập biên bản giao, nhận(4) …………………….........có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:.........................................

Sinh ngày:........tháng...........năm..........tại.............................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:......................................

Quê quán: .................................................................................................................................

Nơi thường trú:........................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật:....................................................................................................

Đã có Quyết định đưa vào CSGDBB (6)...............................................................................

Tình trạng sức khỏe của đối tượng khi bàn giao:.................................................................

....................................................................................................................................................

Lý do giao nhận:......................................................................................................................

Kèm theo biên bản này gồm:..................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

          Biên bản lập xong hồi...............giờ...........cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:

- (2) ………..;

- Lưu:……….; hồ sơ.

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan bắt giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ quan yêu cầu tạm đình chỉ, tạm thời đưa ra khỏi CSGDBB;

(3) Tên viết tắt của cơ quan lập biên bản;

(4) Người có quyết định đưa vào CSGDBB, đối tượng hoặc trại viên trốn bắt lại, tạm đình chỉ, tạm thời đưa ra khỏi CSGDBB;

(5) Giấy Chứng minh Công an nhân dân;

(6) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB.

Chú ý: Trường hợp giao, nhận từ hai người trở lên thì lập danh sách trích ngang kèm theo biên bản này.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.