Mẫu số 08

TÊN CƠ QUAN CẤP 
GIẤY PHÉP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../ GP-1

……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY PHÉP

NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

........................................................ 2

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ.......................................................................................................................................... ;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in số: ...................  ngày ...... tháng ...... năm ..........của, ...................................................................................................................................

CHO PHÉP:

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu: ...........................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Được làm thủ tục nhập khẩu thiết bị in sau:

Tên máy: ......................................... Tên hãng: .....................................................................

Model: .........................................................................................................................................

Số định danh máy (số máy): ....................................................................................................

Nước sản xuất: ................................ Năm sản xuất: .............................................................

Số lượng: ....................................................................................................................................

Chất lượng: .................................................................................................................................

2. Mục đích nhập khẩu: ............................................................................................................

3. Địa chỉ đặt máy lần đầu:.......................................................................................................

Giấy phép này có giá trị đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Chữ viết tắt của cơ quan cấp giấy phép.

2 Ghi tên chức vụ và tên cơ quan cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.