Mẫu số: 08/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)[01] Kỳ tính thuế:    Quý…… Năm……

             [02] Lần đầu:                                   [03] Bổ sung lần thứ:                     

[04] Tên người nộp thuế:..................................................................................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email:.........................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................            

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:.........................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

[21]

 

2

Tổng chi phí phát sinh

[22]

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế

[23]

 

4

Các khoản giảm trừ

[24]

 

a

Cho bản thân

[25]

 

b

Cho người phụ thuộc

[26]

 

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[27]

 

d

Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

[28]

 

e

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

[29]

 

5

Thu nhập tính thuế

[30]

 

6

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạm tính

[31]

 

7

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

[32]

 

8

Thuế TNCN được giảm

[33]

 

9

Thuế TNCN tạm nộp

[34]

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.