KBNN
.............................

Mu số: 08-MSNS-BTC

(TT 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài Chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
NGỪNG HOẠT ĐỘNG NĂM ……..

1. Danh sách các đơn vị không có dự toán kinh phí, không tiến hành giao dịch tại KBNN trong năm.

STT

Tên đơn vị

Mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách dự án đầu tư đã tất toán tài khoản trong năm.

STT

Dự án đầu tư

Mã sđơn vị có quan hệ với ngân sách

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.