Mẫu số: 08A/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế:  Quý…… Năm……

              [02] Lần đầu:                               [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:......................................................................................

         [05] Mã số thuế:

                           

[06] Địa chỉ: ............................................................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .......................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ............

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................

        [13] Mã số thuế:

                           

[14] Địa chỉ: ............................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố:.......................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.............................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

I. KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH:  

 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

[21]

 

2

Tổng chi phí phát sinh

[22]

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế

[23]

 

4

Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

[24]

 

 

 II. THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM:

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ chia TNCT

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Thuế TNCN tạm tính

Thuế TNCN được giảm

Thuế TNCN tạm nộp

Tổng số

Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: Thu nhập cá nhân)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

 Chứng chỉ hành nghề số:............

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.