Mẫu số: 09-1/PL-TNCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC

THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Tên người nộp thuế:..............................................................................................................

           [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):.......................................................................................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [06]=[07]+[10]

[06]

 

a

 

Thu nhập phát sinh tại Việt Nam:

[07]

 

Trong đó

Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế do làm việc tại khu kinh tế

[08]

 

Thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định

[09]

 

b

Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam

[10]

 

2

Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ [11]=[12]+[13]

[11]

 

a

Tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu luỹ tiến từng phần

[12]

 

b

Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10%

[13]

 

3

Tổng số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam

[14]

 

4

Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam

[15]

 

          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:............

                   ….…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.