Mẫu số 09/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)……………………….

(2)…………………..……

Số:      /TB-(3)…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................., ngày ..... tháng..... năm …….....

 

                                                                THÔNG BÁO 

Về việc đình chỉ thi hành quyết định truy tìm

(2) ……………………………..……..………….…………… thông báo:

             Đình chỉ thi hành quyết định truy tìm đối với ng­ười có lai lịch sau đây:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:................................................

Sinh ngày......./......./.....…….; tại:.................................................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:..............................................

Quê quán:.........................................................................................................................................

Nơi thường trú:................................................................................................................................

Chỗ ở khác:......................................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật:............................................................................................................

Đã có Quyết định đưa vào CSGDBB (4).......................................................................................

Đã bỏ trốn chấp hành quyết định đ­ưa vào CSGDBB ngày ……/……/........ và đã có Quyết định truy tìm số (5)............................................................................................................................................

Lý do đình chỉ truy tìm  .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN

Nơi nhận:                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

- (6) …………………………;                                                       

- L­ưu: …………, hồ sơ trại viên.

 

 
   
 

Ghi chú:

(1) Cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Cơ quan ban hành thông báo;

(3)Tên viết tắt cơ quan ban hành thông báo;

(4) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

(5) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định truy tìm;

(6) Cơ quan đã nhận quyết định truy tìm.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.