Mẫu số 09

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../ XN-1

……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY XÁC NHẬN

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 2

........................................................ 3

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Nghị định số:...../2018/NĐ-CP ngày ...... tháng ...... năm .......... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Xét đơn đề nghị đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu ngày ...... tháng ...... năm ..........của ....................................................................................................................

XÁC NHN:

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng máy: ....................................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................................................

- Số điện thoại: ................................ Fax: ....................................... Email: ......................

- Số ................. ngày ...... tháng ...... năm ..........nơi cấp.................. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân4

Đã đăng ký sử dụng máy:

Tên máy:.......................................... Tên hãng: .....................................................................

Model: .........................................................................................................................................

Số định danh máy (số máy):.....................................................................................................

Nước sản xuất: ................................ Năm sản xuất: .............................................................

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ:...................................................................................................

Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất:..........................................................................................

Được nhập khẩu theo giấy phép: số: ............................................... ngày... tháng ..... năm ..... của                               

2. Mục đích sử dụng:.................................................................................................................  5

3. Địa chỉ đặt máy:.....................................................................................................................

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Chữ viết tắt tên cơ quan xác nhận.

2 Tùy theo loại máy để ghi (máy photocopy màu hoặc máy in có chức năng photocopy màu).

3 Ghi chức vụ và tên cơ quan xác nhận.

4 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng nhập khẩu là cá nhân.

5 Ghi rõ: Phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ công việc nội bộ của tổ chức, cá nhân (không kinh doanh).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.