ĐƠN VỊ:........................

BỘ PHẬN : ...................

Mẫu số 09 - LĐTL - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

 

                                                                                                                                                                                                            Số : ...............

 BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

Họ và tên : ............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên giao khoán .................................................................................................
Họ và tên : ............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên nhận khoán ................................................................................................
Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..................................................................................................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:....................................................................................................................................................................
Bên ...... đã thanh toán cho bên...... số tiền là................. đồng (viết bằng chữ).......................................................................................
Số tiền bị phạt do bên ..... vi phạm hợp đồng:................ đồng (viết bằng chữ)........................................................................................
Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên ..... là ........ đồng (viết bằng chữ)......................................................................................
 Kết luận:......................................................................................................................................................................................................

                           ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

                           (Ký, họ tên)

                            ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN

                              (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.