Mẫu số 09

(Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ)

 

BỘ Y TẾ

Giấp phép số:

GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU

Bộ Y tế chứng nhận:

(Tên cơ sở xuất khẩu)

là doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của các điều khoản pháp luật liên quan đến các thuốc nằm trong danh mục thuộc Công ước ……, được phép xuất khẩu mặt hàng sau:

a/- Nhà xuất khẩu:

- Tên: ................................................................................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

b/- Mô tả chính xác tên và khối lượng thuốc được xuất khẩu, nêu tên chung Quốc tế-INN, nếu có:

Tên thuốc (hoạt chất, hàm lượng/nồng độ), dạng bào chế, quy cách đóng gói: số lượng xuất khẩu (bằng số và bằng chữ)

Tng khối lượng nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt........................................... :

c/- Nhà sản xuất:

- Tên: ................................................................................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

d/- Nhà nhập khẩu:

- Tên: ................................................................................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Tuân theo giấy phép nhập khẩu số: ... ngày ... của ..........................................................................

Theo các điều kiện sau:

* Hàng hóa sẽ được xuất qua cửa khu: ...

* Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.

* Giấy phép này không được trao đổi.

* Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.

* Thời hạn hiệu lực: .......................................................................................................................

* Cơ sở phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc theo Luật pháp của Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

 


Nơi nhận:
- CS XK;
-
…, Bộ Công an;
-
…, Bộ Tài chính;
- Chi cục Hi quan……;
- Lưu VT, ...

…….., ngày ……. tháng ……. năm …..
BỘ TRƯỞNG

 

Ministry of Health of Viet Nam

Licence No:

EXPORT LICENCE

The Ministry of Health of Viet Nam hereby certifies that:
(Name of Exporter)

being the Enterprise charged with the administration of the law relating to the drugs to which the ... Convention applies, has been authorized the following exportation:

a/- Exporter:

- Name: ............................................................................................................................................

- Address: ........................................................................................................................................

b/- Exact description and amount of the drug to be exported including the International Non- Proprietary Name, if any:

Name of drug (active ingredient, strength), dosage form, packing: quantity (in number and in word)

Amount of... ingredient:

c/- Manufacturer:

- Name: ............................................................................................................................................

- Address: ........................................................................................................................................

d/ - Importer:

- Name: ............................................................................................................................................

- Address: ........................................................................................................................................

In respect of Certificate of Official Approval of Import No ... dated ... issued by...........................

Subject to the following conditions:

* The consignment will be exported through the port of: ...............................................................

* The consignment may not be delivered by post

* This authorization is not transferable.

* Valid for one shipment only, partial shipments prohibited.

* Validity period: ...

* The Licence holder is subject to observance to the current regulations related to management, import, export, distribution and supplies of drug, as well as the requirement of Vietnamese Laws and International Conventions and Agreement to which Vietnam is signatory or participatory.


Attn.
- Importer;
- Ministry of…;
- INCB;
- DAV (02 copies).

Ha Noi,

MINISTER

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.