....................................

....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: ..........................

......, ngày ........... tháng ........ năm.....

Mẫu số: 101

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

    

Tôi: ..............................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................

Sau khi tiến hành điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:.........................................

ngày............tháng...............năm........................của......................................................................

thấy: .............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại khoản .................. Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều(1)...................... và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:......................... ngày..........tháng...........năm.........   

của ................................................................................................................................................

xảy ra tại: .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................

và thông báo cho(2) ......................................................................................................................

............................................................................................................................................... biết.

Nơi nhận:

- VKS .............................................

- ........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS;

(2) Ghi tên cá nhân/cơ quan/tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.