Mẫu số: 103

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

........................................

........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .....................

........., ngày ........... tháng ........ năm.......

 

 

QUYẾT ĐỊNH NHẬP VỤ ÁN HÌNH SỰ

    

Tôi:.................................................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................................

Căn cứ............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 36, khoản 1 Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Nhập vụ án hình sự(*)....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:.........ngày.... tháng....năm.........của.............................

với vụ án hình sự ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:.......................................ngày...............tháng ........ năm

của..................................................................................................................................................

Nay gọi chung là vụ án .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ..........................................................................................

Nơi nhận:

- VKS .................

- Hồ sơ 02 bản.

(*) Nếu nhiều vụ án được nhập với nhau thì ghi theo thứ tự thời gian vụ án được khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.