Mẫu số 11/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)…………………………..…

(2)…………………..…………

    Số:.........../QĐ-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........  tháng.........năm ..........

 

QUYẾT ĐỊNH

(3)………… chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

 

Căn cứ Điều 117 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 27, Điều 28 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân;

Căn cứ  Điều 9 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Xét đề nghị của(4)...........................................................................................................

Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị: .....................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (3)………………………. chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cho người có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:.........................................

Sinh ngày........tháng...........năm..........tại:.............................................................................

CMND số:..............................., ngày cấp:....................., nơi cấp:.....................................

Quê quán:..................................................................................................................................

Nơi thường trú:........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................

Dân tộc:.....................; tôn giáo:.........................; trình độ học vấn...................................

Nghề nghiệp:.............................................................; nơi làm việc..................................

....................................................................................................................................................

Đã có Quyết định đưa vào CSGDBB (5)...............................................................................

Lý do:........................................................................................................................................

Thời hạn: ..................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. (6) ...................................................và người có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: Hồ sơ.

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tạm đình chỉ hoặc gia hạn tạm đình chỉ hoặc huỷ quyết định tạm đình chỉ;

(4) Tên cơ quan tiến hành TTHS có thẩm quyền yêu cầu;

(5) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

(6) Tên cá nhân, cơ quan.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.