CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số 11-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

   .., ngày ….. tháng …… năm………..

 

BIÊN BẢN KHÔNG TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TÀI SẢN

 

Hồi………giờ……….phút, ngày……..tháng…….. năm………, tại(1)......................

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……, gồm :

1) Ông () ….................................... chức vụ ........................................................................

công tác tại …............................................................. Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông () …................................... chức vụ .........................................................................

công tác tại …........................................................... thành viên Hội đồng.

3) Ông () …...................................chức vụ...........................................................................

công tác tại …………………................................... thành viên Hội đồng.

4) Ông () ….....................................chức vụ ........................................................................

công tác tại …........................................................... thành viên Hội đồng.

5) Ông () …......................................chức vụ .......................................................................

công tác tại ….......................................................... thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ án về (2)...................................................

giữa:

Nguyên đơn:................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Bị đơn:.........................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Người quyền, nghĩa vụ liên quan:..........................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Đại diện Ủy ban nhân dân ...................ông ().................................. chức vụ..........................

Thư ghi biên bản: Ông ()................................-Thư Tòa án...........................................

Hội đồng định giá đã không tiến hành định giá được các tài sản sau đây:(3)..............................

.....................................................................................................................................................

do việc không tiến hành định giá được tài sản:(4)..................................................................

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:..........................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của đại diện Uỷ ban nhân dân nơi tài sản định giá:.................................................

......................................................................................................................................................

Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày đã đọc lại cho tất cả những người mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

( tên, ghi họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

( tên, ghi họ tên)

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

( tên, ghi họ tên)

 

   ĐƯƠNG SỰ  

( tên, ghi họ tên hoặc điểm chỉ)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(( tên, ghi họ tên hoặc điểm chỉ)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11-DS:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc tài sản tiến hành định giá ( dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi cụ thể từng loại tài sản cần được định giá.

(4) Ghi cụ thể về các hành vi cản trở việc tiến hành định giá tài sản.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.