Mẫu số: 11 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ........................

 

.........................................., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

PHIẾU CHUYỂN 

Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

 

Kính gửi : .........................................................................................................................................

                                                      ........................................................................................................................................................

 

Ngày ............ tháng ............ năm ...................... Cơ quan .....................................................................................

đã tiếp nhận(1)..........................................................................................................đề ngày.......... tháng ........ năm .............. của(2):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tóm tắt nội dung(1)......................................................................................................................................:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét thấy (1) .................................................................................................... không thuộc thẩm quyền giải quyết;

Căn cứ Điều (3)......................, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan ................................................................................................................................................................................

chuyển(1) ................................................................................................................., kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên cho Cơ quan ..................................................................................................................................... giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho .............................................................................................................................................. biết kết quả.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS .......................................................

- ...................................................................

- Hồ sơ 02 bản.  

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp nguồn tin về tội phạm;  

(3) Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.