Mẫu số 12/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)……………………………

(2)………………..……..……

Số:            /QĐ-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         .............., ngày ….... tháng ........ năm ….....

 

QUYẾT ĐỊNH

(3)……………………………………………….

 

Căn cứ  Điều 115 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Xét đề nghị của(4)...................................................................................................................

Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị:.............................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (3)……………………………………..… đối với trại viên có lai lịch sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:................................................

Sinh ngày.….../......./.…….  ; quê quán........................................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:..............................................

Nơi thường trú:................................................................................................................................

Chỗ ở khác: .....................................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật:............................................................................................................

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ….../……./…...theo (5)....................................................

Vào CSGDBB …….…………….........……….. ngày...../....../………Thời hạn phải chấp hành quyết định là ........... tháng.

Thời gian (3)…………… (........………) ..………….............. (kể từ ngày ...../.…../…....... đến ngày ……./……/……..…). Thời gian (3)………………………… được tính vào thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lý do: Để tham gia tố tụng hình sự trong vụ án có liên quan.

Điều 2. (4)……………………….……cử cán bộ trực tiếp đến cơ sở giáo dục bắt buộc …….........................................……….. nhận, dẫn giải người có lai lịch nêu trên về ......................……………….. và khi hết thời gian ghi trong quyết định này phải có trách nhiệm giao trả trại viên trên cho cơ sở giáo dục bắt buộc ...........……….............. để tiếp tục chấp hành quyết định.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 4. (6) ...................................................và người có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- ………………………….

- Lưu: Hồ sơ.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên cơ quan ra quyết định;

(3) Tạm thời hoặc gia hạn thời hạn tạm thời đưa trại viên ra khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc;

(4) Tên cơ quan tiến hành TTHS có thẩm quyền yêu cầu;

(5) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

(6) Tên cá nhân, cơ quan;

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ, tên đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.