Mẫu số 13-1/BK-TNCN  - Phụ lục Bảng chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm - Ban hành kèm theo Thông 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

 

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CHI TIẾT

CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân mẫu số 13/KK-TNCN )

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...……

 

[02] Tên người  nộp thuế:…………………….………………………..............................

[03] số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại thuế (nếu ):……………………………………………..........................

[05] số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

chứng khoán

Giá bán

Giá mua

Chi phí

Thu nhập chịu thuế

Chứng từ

Số thuế đã khấu trừ

Số, hiệu chứng từ

Ngày, tháng , năm chứng từ

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]=[08]-[09]-[10]

[12]

[13]

[14]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký và ghi rõ họ tên.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.