Mẫu số 13/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)...................................

(2)................................... 

Số:........../BB-(3)…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày…….. tháng…… năm ……

 

BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

------****------

           Hồi ..........giờ.......... ngày.........tháng..........năm ……..; tại:.........................................            

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO

Ông (bà):.................................................Chức vụ:.....................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Là đại diện cho cơ quan:......................................................................đã tiến hành lập biên bản bàn giao hồ sơ cho:

BÊN NHẬN

Ông (bà):.................................................Chức vụ:.....................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Là đại điện cho cơ quan tiến hành tố tụng:..................................................................................

 Hồ sơ tài liệu gồm:......tập,...........trang (kèm theo danh mục tài liệu có trong hồ sơ)

Tang vật, tài sản kèm theo hồ sơ (nếu có):..................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

          Biên bản lập xong hồi .......giờ.........cùng ngày, đã đọc lại không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIAO HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nơi nhận:    

-Lưu: hồ sơ

 
   
 

 Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản;                                                                      

(2)Tên cơ quan chuyển hồ sơ;

(3) Tên viết tắt của cơ quan chuyển hồ sơ

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.