Mẫu số 13-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

TÒA ÁN ÁN NHÂN DÂN….(1)

Số:....../....../QĐ-UTTA (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ............, ngày...... tháng ...... năm ......


QUYẾT ĐỊNH

UỶ THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN.........................................................................

Căn cứ vào Điều 97 Điều 105 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ vụ án dân sự thụ số./…/ TLST-…ngày….tháng….năm

Về:(3) …………………………………………………………………, giữa: Nguyên đơn:(4)

Bị đơn:(5) ...........................................................................................................................................................................                           
Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Uỷ thác cho (6)…………………………tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:(7)......

2. Yêu cầu(8)…………………….…………… thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án(9)............................................................................

Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu do của việc không thực hiện được việc uỷ thác cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác biết.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân hoặc quan

thẩm quyền được ủy thác;

- Lưu hồ vụ án.   

ThẨm phán

( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13-DS:        

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số:02/2017/QĐ-UTTA).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.

(4) Ghi tên địa chỉ nơi trú, nơi làm việc của nguyên đơn trong vụ án.

(5) Ghi tên địa chỉ nơi trú, nơi làm việc của bị đơn trong vụ án.

(6) (8) Ghi tên Toà án nhân dân hoặc quan thẩm quyền khác được uỷ thác thu thập chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu này.

(7) Ghi cụ thể biện pháp thu thập chứng cứ những công việc cụ thể uỷ thác để thu thập chứng cứ.

(9) Ghi tên Tòa án ra quyết định ủy thác.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.